نامه مربی شماره 57 - ویژه‌نامه‌ی آموزش و همایش انجمن‌های دوستدار کودک
نامه مربی شماره 57 - ویژه‌نامه‌ی آموزش و همایش انجمن‌های دوستدار کودک

نامه مربی شماره 57 – ویژه‌نامه‌ی آموزش و همایش انجمن‌های دوستدار کودک

In Stock

به كوشش: هنگامه بازرگانی
همكاران اين شماره:
اكرم امينايی
سارا قدسی
خديجه قربانی
مريم محمدی
نسرين نافعی
و با سپاس ويژه از:
سارا صديق
انجمن دوستدار كودک گلستان
انجمن دوستدار كودک هرمزگان
منابع تصويری:
مجموعه آموزشی مشاركتی
انجمن دوستدار كودک گلستان
اينترنت
صفحه آرايی:
نادره سيدی

50,000 ریال