نامه مربی شماره 59 - ویژه نامه آموزگار (1)
نامه مربی شماره 59 - ویژه نامه آموزگار (1)

نامه مربی شماره 59 – ویژه نامه آموزگار (1)

In Stock

نشریه ی داخلی شماره ی 59 . تابستان 1390
ویژه نامه ی آموزگار (2)

  • زیر نظر هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • به کوشش: هنگامه بازرگانی
  • و با سپاس از: حسن شاهکویی
  • طراح صفحه: آوا ذاکری فردی
  • منابع تصاویر: اینترنت – آرشیو موسسه پژوهشی کودکان دنیا

50,000 ریال