نامه مربی شماره 60 - ویژه نامه آموزگار (2)

نامه مربی شماره 60 – ویژه نامه آموزگار (2)

In Stock

نشریه ی داخلی شماره ی 60 . پاییز 1390
ویژه نامه ی آموزگار (2)

  • زیر نظر هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • به کوشش: هنگامه بازرگانی
  • و با سپاس از: حسن شاهکویی
  • مترجم مقاله های این شماره: مریم دانشور
  • طراح صفحه: آوا ذاکری فردی
  • منابع تصاویر: اینترنت – آرشیو موسسه پژوهشی کودکان دنیا

50,000 ریال