نامه مربی شماره 61
نامه مربی شماره 61

نامه مربی شماره 61

In Stock

نشریه ی داخلی شماره ی 61 . زمستان 1390
گزارش یونسکو درباره خشونت در مراکز آموزشی

  • زیر نظر هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • به کوشش: هنگامه بازرگانی
  • با سپاس از: ناصر یوسفی
  • مترجم مقاله های این شماره: مریم دانشور
  • طراح صفحه: آوا ذاکری فردی
  • منابع تصاویر: اینترنت

50,000 ریال