اسناد مربوط به کودکان

اسناد مربوط به کودکان

55 در انبار

اسناد مربوط به کودکان
پیمان حقوق کودک، بیانیه فرهنگ صلح، نظام نامه اخلاقی
از مجموعه منابع مرکز آموزش مشارکتی کودکان دنیا -7

  • تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • تعداد صفحه: 120
  • چاپ اول: 1394
  • شابک: ISBN 978-964-7364-19-5
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

90,000 ریال

55 در انبار