از خشونت تا صلح – فعالیت هایی صلح آمیز برای گروه های نوجوانان

68 در انبار

تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
تعداد صفحه: 76
چاپ اول: 1394
شابک: ISBN 978-964-7364-78-2
ناشر: انتشارات کارگاه کودک

90,000 ریال

68 در انبار