اسناد مربوط به کودکان

71 در انبار

اسناد مربوط به کودکان
پیمان حقوق کودک، بیانیه فرهنگ صلح، نظام نامه اخلاقی
از مجموعه منابع مرکز آموزش مشارکتی کودکان دنیا -7

  • تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • تعداد صفحه: 120
  • چاپ اول: 1394
  • شابک: ISBN 978-964-7364-19-5
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

90,000 ریال

71 در انبار