نامه مربی شماره 53 - ویژه‌نامه پنجمین همایش رویکردهای آموزشی، هوارد گاردنر
نامه مربی شماره 53 - ویژه‌نامه پنجمین همایش رویکردهای آموزشی، هوارد گاردنر

نامه مربی شماره 53 – ویژه‌نامه پنجمین همایش رویکردهای آموزشی، هوارد گاردنر

In Stock

.
نشريه‌ی داخلی شماره‌ی 53 – بهار 88
ویژه‌نامه پنجمین همایش رویکردهای آموزشی، هوارد گاردنر

  • زیر نظر هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • به کوشش: هنگامه بازرگانی
  • صفحه آرا: آوا ذاکری‌فردی
  • منابع تصاویر: اينترنت

50,000 ریال