نامه مربی شماره 65
نامه مربی شماره 65

نامه مربی شماره 65

In Stock

نشریه ی داخلی شماره ی 65 . زمستان 1391
ویژه نامه ی جاده ها و خیابان های امن برای کودکان (2)

  • زیر نظر هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • به کوشش: هنگامه بازرگانی
  • با سپاس از خانم سمیرا ناجی که در برگردان مقاله های این مجموعه ما را یاری دادند.
  • صفحه آرا: آوا ذاکری فردی
  • منابع تصاویر: اینترنت، رنو و ایمنی

50,000 ریال