نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی

نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی

1 Review

7 در انبار

نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی
از مجموعه منابع مرکز آموزش مشارکتی کودکان دنیا -9

  • تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • تالیف: آیدین یاسمی
  • تعداد صفحه: 96
  • چاپ اول: 1394
  • شابک: ISBN 978-964-7364-37-9
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

90,000 ریال

7 در انبار