•  عشق زیباست
  • نقد و تحلیل افسانه‌های ایرانی (2) – کدو قلقله‌ زن
  • مراحل رشد 1 که شامل 5 جلد کتاب به ترتیب زیر می باشد:
    6 ماهگی –  6 سالگی – ریاضی – همراه با طبیعت – من برای مدرسه رفتن آماده ام
  • مراحل رشد 2 که شامل 5 جلد کتاب به ترتیب زیر می باشد:
    نمایش – نقاشی – بازی – قصه گویی – کاردستی
  • اسباب بازی
  • پسرک و مرد کولی