•  عشق زیباست
  • نقد و تحلیل افسانه‌های ایرانی (۲) – کدو قلقله‌ زن
  • مراحل رشد ۱ که شامل ۵ جلد کتاب به ترتیب زیر می باشد:
    ۶ ماهگی –  ۶ سالگی – ریاضی – همراه با طبیعت – من برای مدرسه رفتن آماده ام
  • مراحل رشد ۲ که شامل ۵ جلد کتاب به ترتیب زیر می باشد:
    نمایش – نقاشی – بازی – قصه گویی – کاردستی
  • اسباب بازی
  • پسرک و مرد کولی