کارگاه ایده ها و ساخت معانی در آموزش هنر

با فریبا کیهانی

هنرشیوه ای برای کسب آگاهی است .آموزش هنربه عنوان یک فعالیت پژوهشی می توانددانش وآگاهی تازه ای را عمومیت دهد. پژوهش ازطریق هنربه مربیان ومعلمان فرصت می دهد تا درباره واقعیت های زندگی وتجربه ها ی خود و موضوع ها ومفاهیم موجود درمحیط اطراف خودفکرکنند، گفت وگو کنند، چالش ایجادکنند،پرسش کنندو خلق کنند.
با چنین هدفی گروه هنر موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک دوره آموزشی را برای مربیان و معلمان هنر برگزار می کند .

%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d9%86%d8%b1

دوره اول – موضوع :”ایده ها،ساخت معانی درآموزش هنر”
دراین دوره باهم به این پرسش ها فکر می کنیم:
*واژه هنرچه ایده هایی را در ذهن شما تداعی می کند؟
*منشا ایده های هنرمندان ازکجاست؟
*هنرمعاصربه ما چه می آموزد؟
*ما چه فرصت هایی برای یادگیری ، نگاه کردن وفکر کردن در آموزش برای کودکان فراهم می کنیم؟
*چگونه به کودکان کمک کنیم ایده های خودرا به تصویردرآورند،درباره آن صحبت کنندوآن را اجرا کنند؟

یادگیری چیزی جدااززندگی انسان نیست.
هرانسان تاجایی پیشرفت می کند که برایش ایده دارد و می تواند بر اساس این ایده دنیای خودرا بسازد وتغییردهد.”

زمان چهارشنبه ۱۷ آذر ساعت 16 تا 20
پنج شنبه ۱۸ آذر از 9 تا 16
مدرس خانم فریبا کیهانی
موسسه پژوهشی کودکان دنیا مربیان هنر را به شرکت در این دوره متفاوت دعوت می کند .
برای اطلاعات بیشتر با خانم قربانی در موسسه تماس بگیرید. 22260210

دیدگاه بگذارید