مجموعه ما گل های خندانیم
خوش آمدی آدم برفی
نویسنده پرویز کلانتری
انتشارات شهر قلم

مجموعه ما گل های خندانیم چهار جلد کتاب برای کودکان است که هر کتاب به معرفی کودکان یک قسمت از ایران می پردازد. کتاب های این مجموعه شامل:
خوش آمدی آدم برفی، تارکان پسرک چابک سوار، صید بزرگترین ماهی و لباس گیلکی سارا است. این کتاب ها داستان های ساده و زیبایی هستند که برای کودکان خردسال آماده سازی شده است.
زنده یاد پرویز کلانتری این چهار داستان را نوشته و نقاشان متعددی نیز این کتاب ها را تصویر سازی کرده اند.
بزرگ بودن ابعاد این کتاب به جذابیت آن بسیار بسیار کمک کرده است.
کتاب های فوق حتی برای دانش آموزان سال های اول دبستان براى روان خوانی بسیار مناسب است.

خوش آمدی آدم برفی تارکان پسر چابک سوار صید بزرگترین ماهی لباس گیلکی سارا

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.