دومین جلسه دوره قصه گوییدر روز 23 شهریور دومين نشست و دوره آموزشی قصه گوها در موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار شد.
در اين روز برنامه‌ای با عنوان بررسی روان‌شناسانه افسانه و قصه‌ها بر اساس ديدگاه‌های بتلهايم برگزار شد.
این نشست‌های آموزشی با هدف ترویج برنامه‌های قصه‌گویی و  ارتقا دانش و مهارت‌های قصه‌گوها به طور ماهانه برگزار می شود.

دیدگاه بگذارید