اولین جشنواره ایده و پروژهجشنواره ایده و پروژه با حضور نوجوانان از شهرهای مختلف کشور در روزهای شانزدهم و هفدهم شهریور 1396 در موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار شد.
این جشنواره از سوی شورای حمایت از ایده های نوجوانان سازماندهی و برنامه ریزی شده بود.
نوجوانان در این برنامه روش های عملیاتی کردن ایده های خود را تمرین و تجربه کردند.
نوجوانان شرکت‌کننده ایده‌های خود را با گروه‌های مختلف بازدیدکنندگان در میان گذاشتند.
تنوع ایده‌ها و جسارت مطرح کردن آن‌ها برای بازدیدکنندگان قابل توجه بود.

دیدگاه بگذارید