جامعه شناسی کودکی-1جامعه شناسی کودکی
ویلیام ای کورسارو
مترجم علی رضا کرمانی
نشر ثالث
سال هاست که پرداختن به کودکان یکی از مباحث مهم جامعه شناسی شده است. بسیاری از جامعه شناسان کودکان را به عنوان شهروندان هر جامعه می دانند ، به همین دلیل دیگر نمی توان کودکان را به عنوان عناصر حاشیه معرفی کرد و یا سهم آنان را در برنامه ریزی های اجتماعی ندید.
این کتاب با یک نگرش تاریخی این حضور را بررسی می کند و کمک می کند حوزه های مختلف توجه به کودکان را مطرح کند.
مطالعه این کتاب برای برنامه ریزان اجتماعی و فعالان دوستدار کودک پر از نکته های آموختنی است.
در ضمن مترجم این کتاب یکی از سخنرانان هجدهمین گردهمایی موسسه پژوهشی کودکان دنیا هستند.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.